LOGO ISKP

logo-NSMASm.jpg

 logozijemespolu

 
PODPORUJÍ NÁS:

logo_colour KHK male.gif
Čin
nost MAS NAD ORLICÍ je podporována Královéhradeckým krajem.
 
 
jaune.jpgPRV_logo male.jpg
Realizace strategického plánu LEADER je most k rozvoji NAD ORLICÍ a realizace projektů spolupráce MAS byly podpořeny Programem rozvoje venkova ČR.
 
 
Přípravu integrované strategie pro období 2014-2020 podporují města a obce v území. Aktuální stav najdete na stránce.
 

 

Fiche opatření naplňující SPL LEADER je most k rozvoji NAD ORLICÍ

Pracovní skupiny, Programový výbor a kancelář MAS připravili Fiche opatření, které budou v případě scvhálení našeho SPL otevírány jako dotační tituly. S jejich zněním se můžete seznámit již nyní. Vždy bude dostatek času na přípravu projektů a budou probíhat školení a konzultace pro žadatele v jim dostupných místech. Bude též publikována Příručka pro žadatele.
 
• Fiche A.1: Upravený venkov - vlídná tvář našeho regionu Fichi v původním znění si můžete stáhnout zde.
Cíl: Podporovat obnovu a rozvoj obcí, jejich vybavení a vzhled, rozvíjet základní služby pro obyvatele a návštěvníky. Dlouhodobým cílem je zajistit občanům pro jejich běžné potřeby a zájmy potřebnou infrastrukturu, služby a prostředí. Dílčí cíle: zlepšování vzhledu obcí, provázat obnovu veřejných prostor s prvky rekonstrukce a modernizace základní dopravní a technické infrastruktury, zlepšení životních podmínek a zvýšení atraktivity vesnic pro život obyvatel, podnikání a cestovní ruch, využití prvků komunitního plánování především v přípravných fázích projektů, obohacení a obnovu historických prvků veřejných prostor v intravilánu a extravilánu, zapojení mladých lidí a tvůrčích skupin do tvorby veřejných prostor. Cíle Fiche tak budou naplňovány realizací investičních projektů, které jsou v souladu s dílčími cíli Fiche. Realizací projektů dojde ke zvýšení atraktivnosti obcí a regionu pro trvalé bydlení, aktivní život, rozvoj podnikání a relaxaci.

• Fiche B.1: Radosti na venkově Fichi v původním znění si můžete stáhnout zde.
Cíl: Zlepšit nebo obnovit odpovídající zázemí pro spolkový a kulturní život a rozšířit rovnoměrně dostupnou nabídku služeb potřebných pro život na venkově. Dosáhnout pestřejšího veřejného života na vesnicích, kde obyvatelé i návštěvníci mají k dispozici základní služby a bohatou nabídku příležitostí k trávení volného času. Cílem je i zapojení NNO, podnikatelů a občanů do plánování a realizace zázemí pro všechny cílové skupiny venkova a intenzivnější spolupráce mezi sektory. Nástrojem je mj. kultivace prostor a vybavení objektů, zapojení škol do komunitního života, zvýšení spolupráce na projektech mezi různými subjekty a zvýšení podílu mladých na životě regionu. Podporovat obnovu a rozvoj obcí, jejich vybavení a vzhled, rozvíjet základní služby pro obyvatele a návštěvníky. Dlouhodobým cílem je zajistit občanům pro jejich běžné potřeby a zájmy úplné a dostupné služby a příjemné prostředí. Dílčí cíle: zlepšování vzhledu obcí, vytváření zázemí pro společenské, sportovní a kulturní akce, které přispívají k zachování tradic a upevňují mezilidské vztahy, zajištění nových nebo obnova původních služeb pro občany, příp. návštěvníky, oživení a zachování vzdělávacího potenciálu venkovských škol a podpora mimoškolních vzdělávacích aktivit, využití prvků komunitního plánování především v přípravných fázích projektů. Cíle Fiche tak budou naplňovány realizací investičních projektů zaměřených na rekonstrukce stávajících a vybudování nových zařízení sloužících pro akce občanů obcí, zařízení určených pro služby obyvatelům a jejich vzdělávání. Realizací projektů v rámci této Fiche dojde ke zvýšení atraktivnosti obcí a regionu pro trvalé bydlení a život obyvatel.

• Fiche B.2 Služby a život na venkově
Fichi v původním znění si můžete stáhnout zde.
Cíl:Podporovat obnovu a rozvoj obcí, jejich vybavení a vzhled, rozvíjet základní služby pro obyvatele a návštěvníky. Dlouhodobým cílem je zajistit občanům pro jejich běžné potřeby a zájmy úplné a dostupné služby a příjemné prostředí a podporovat rozvoj podnikání v obcích. Fiche řeší problematiku žadatelů ve Fichi B.1 Podmínky pro společenský život, kteří nesplňují kritérium neveřejné podpory. Dílčí cíle: podpora spolupráce obcí s poskytovateli služeb, podpora samofinancování činnosti neziskových subjektů a obcí, vytváření zázemí pro společenské, sportovní a kulturní akce, které přispívají k zachování tradic a upevňují mezilidské vztahy, zajištění nových nebo obnova původních služeb pro občany, příp. návštěvníky, oživení a zachování vzdělávacího potenciálu venkovských škol a podpora mimoškolních vzdělávacích aktivit, využití prvků komunitního plánování především v přípravných fázích projektů, podporovat cestovní ruch, sport a rekreaci v regionu, zakládání a rozvoj mikropodniků. V obcích je dostatek nevyužitých objektů vhodných k umístění služeb. Jelikož majiteli těchto objektů jsou často obce, podpoří realizace Fiche spolupráci obcí s poskytovateli služeb, čímž bude naplňováno mezisektrorové partnerství. Cíle Fiche budou naplňovány především realizací investičních projektů zaměřených na rekonstrukce stávajících a vybudování nových zařízení sloužících pro akce občanů obcí, zařízení určených pro služby obyvatelům a jejich vzdělávání, malokapacitní ubytovací a stravovací zařízení, rozvoj sportu v regionu (např. půjčovny sportovního vybavení) a na aktivity související se zakládáním a rozvojem mikropodniků. Podporovány budou především multifunkční zařízení, které zároveň plní více funkcí. Realizací projektů s veřejnou podporu získají neziskové subjekty a obce finanční zdroje, které sníží jejich finanční závislost na dalších zdrojích, včetně státních. Realizací projektů v rámci této Fiche dojde ke zvýšení atraktivnosti obcí a regionu pro trvalé bydlení i rekreaci, a lze předpokládat i zvýšení životní úrovně.

• Fiche C.1 Vytváření pohostinné tváře regionu Fichi v původním znění si můžete stáhnout zde.
Cíl:Zvyšovat atraktivitu a vybavenost území pro cestovní ruch. Dlouhodobým cílem je obnovovat a rozvíjet vybavenost obcí sloužící návštěvníkům regionu i jeho obyvatelům, vytvářet podmínky pro zvýšení přínosu environmentálně šetrného cestovního ruchu pro region. Dílčí cíle: zvýšit návštěvnost regionu, zlepšit infrastrukturu pro cestovní ruch, zvýšit počet a kvalitu ubytovacích a stravovacích zařízení, podporovat podnikání v CR. Podporovány budou především malokapacitní ubytovací a stravovací zařízení a služby podporující CR (půjčovny sportovních potřeb, zázemí pro sportovní a rekreační vyžití).

• Fiche C.2 Rozvoj venkovského podnikání Fichi v původním znění si můžete stáhnout zde.
Cíl: Podporovat rozvoj místní ekonomiky (živností, zemědělského a nezemědělského podnikání, zájmových sdružení podnikatelů apod.) pomocí investic, poradenství a vzdělávání. Dlouhodobým cílem je rozvíjet hospodářský potenciál regionu a udržet či obnovit ekonomickou činnosti na venkově. Dílčí cíle: zakládání a rozvoj mikropodniků (především venkovských) a živností, udržení a zvyšování zaměstnanosti v regionu, především v obcích a místních částí do 500 obyvatel, rozvoj především tradičních řemesel a výroby nezemědělského charakteru, podpora místních výrobků a služeb, jejich zpracování a prodej, budování spolupracujících sítí producentů, podpora samozaměstnávání. Cíle Fiche budou naplňovány realizací investičních projektů zaměřených na zakládání nových a rozvoj stávajících mikropodniků a jejich vybavení technologií (včetně technologií pro zpracování biomasy). Preferovány budou činnosti tradiční pro region nebo jejich umístění v malých obcí či místních částech. Naplnění Fiche povede ke zvýšení konkurenceschopnosti místních podniků, sníží dojezdové vzdálenosti do zaměstnání a skrze podporu tradičních odvětví upevní tradice a sounáležitost obyvatel k regionu. Celkově tak povede k vyšší kvalitě života na venkově.

• Fiche C.3 Údržba krajiny a rozvoj místní produkce
Fichi v původním znění si můžete stáhnout zde.
Cíl: Zvýšení produktivity zemědělských a zpracovatelských podniků v regionu, zvýšení jejich odbytu a podpora prodeje jejich produktů, a to především v rámci regionu. Dlouhodobým cílem je zachování stávajících podniků, zvyšování kvality jejich produkce a celkové konkurenceschopnosti. Dílčí cíle: podpora místních výrobků, modernizace stávajících výrobních provozů s ohledem na nové předpisy (např. hygienické), vznik nových a zachování stávajících pracovních míst, zlepšení hospodárnosti v zemědělství, podpora ekologického zemědělství, podpora nových technologií a vývoj nových produktů. Cíle Fiche budou naplňovány realizací rekonstrukci a výstavbou nových zemědělských staveb, podporou výkonnosti zemědělských subjektů a zpracovatelských podniků, rozvojem nových odbytišť pro zemědělské produkty, podporou marketingu zemědělských výrobků, zlepšováním kvality výrobků a podporou vývoje nových produktů, postupů a technologií v oblasti potravin a krmiv. Podporovány budou především projekty šetrné k životnímu prostředí a šetrné k přírodním i lidským zdrojům.

• Fiche D.1 Stezky, pěšiny a mosty mezi lidmi Fichi v původním znění si můžete stáhnout zde.
Cíl: Zvyšovat atraktivitu a vybavenost území pro cestovní ruch. Dlouhodobým cílem je obnovovat a rozvíjet vybavenost obcí sloužící návštěvníkům regionu i jeho obyvatelům, vytvářet podmínky pro zvýšení přínosu environmentálně šetrného cestovního ruchu pro region. Dílčí cíle: zvýšit návštěvnost regionu, zlepšit infrastrukturu pro cestovní ruch, zvýšit propojenost regionu díky nově vybudovaným trasám a stezkám, rozvíjet venkovskou turistiku a agroturistiku, posílit rekreační funkci lesů. Podporovány budou především investiční projekty zaměřené na budování nových tras a stezek, jejich značení a vybudování zázemí pro turisty (odpočinková místí, parkoviště, přístřešky apod.).

• Fiche D.2 Lesy pro odpočinek a pro lidi
Fichi v původním znění si můžete stáhnout zde.
Cíl: Území MAS je i přes nízkou nadmořskou výšku z velké části pokryto lesními porosty (39%), z nichž jen malá část má omezený režim návštěvnosti (vojenské prostory, rezervace, obory). Naopak určitá plocha porostů jsou lesy obecní a rekreačně vymezené. Jejich vybavení pro rekreaci je zatím územně omezeno. Využití lesních oblastí a jejich přírodního dědictví pro rekreaci místních obyvatel a návštěvníků. Dlouhodobým cílem je vybudovat nové a upravit původní lesní cesty sloužící především k cestovnímu ruchu, a zároveň zlepšit péči o lesy v regionu. Dílčí cíle: podporovat cestovní ruch v regionu, směřovat rekreační využití do lokalit, kde bude méně narušovat ostatní funkce lesa (okraje, návaznost na další atraktivity a směry pohybu návštěvníků lesa), podporovat společenské funkce lesů, zlepšit péči o les, ochrana přírodního dědictví, využití lesních lokalit jak pro rekreační využívání, tak pro potřeby lesního hospodářství. Cíle budou naplňovány prostřednictvím investičních záměrů, zaměřených na výstavbu, modernizaci, rekonstrukci a celkové opravy lesních cest, včetně souvisejících objektů, zařízení upravujících vodní režim v lesích a ostatních infrastrukturních objektů a zařízení sloužících lesnímu hospodářství. Fiche je tak zaměřena na projekty, které propojují hospodářské a rekreační využití lesů v regionu. Potenciál projektů je tak ve využívání lesů k rekreaci a cestovnímu ruchu (s maximálním ohledem na životní prostředí, zachování biodiverzity lesního prostředí včetně ochrany rostlin a živočichů.

• Fiche E.1 Oživení památek a tradic regionu
Fichi v původním znění si můžete stáhnout zde.
Cíl: Chránit, zhodnocovat a prezentovat a předávat přírodní a kulturní dědictví venkova a místní tradice. Dlouhodobým cílem je obnova a zhodnocování přírodních a kulturních hodnot regionu aktivitami, budování vztahu obyvatel k místním hodnotám, prezentace a využití nehmotného dědictví regionu včetně tradic, slovesné a výrobní kultury a prvků venkovského a místního života při péči o místní specifika. Dílčí cíle: obnova místních historických, kulturních památek a místního dědictví v regionu, podpora místních tradic (tradiční výroba místních produktů, tradiční kulturní a společenské akce apod.) a místních specifik, obnova a rozvoj venkovské krajiny, budování místních expozic a muzeí pro prezentaci místním obyvatelům a návštěvníkům. Cíle Fiche budou naplňovány realizací investičních projektů zaměřených na udržování, obnovu, zhodnocování nebo využití kulturního a přírodního dědictví venkova. Podporovány budou především projekty, které budou zajišťovat kromě rekonstrukcí a obnovy také budoucí využívání objektů (neziskové aktivity zaměřené na kulturní a společenské akce).

• Fiche E.2 Obnova a paměť našeho kraje Fichi v původním znění si můžete stáhnout zde.
Cílem Fiche je podpora komplexního mapování místních kulturních hodnot a zejména šíření dobré praxe v obnově venkova, v zachování místních specifik a odlišností. Fiche je zaměřena na mapování a šíření povědomí o místních kulturních hodnotách, o nástrojích zachování místního dědictví hmotného i nehmotného, na spolupráci subjektů. Cílem je zvýšit počet kvalitních expozic a publikací vzniklých na základě obsáhlejšího a místně zaměřeného zhodnocení kulturních hodnot na místní úrovni, na přenositelnost místních specifik do rozvoje a dokumentů územního plánování. V regionu je vysoká potřeba zvyšování sounáležitosti obyvatel s regionem a místní historií, rozvoj vztahu k místnímu hmotnému nehmotnému dědictví, potřeba kvalitního plánování rozvoje venkova při zachování jeho tváře a zvýšená podpora péče o šíření dobré praxe z jiných evropských leader-regionů. Zejména kulturnost stavení obnovy venkova a úcta k tradicím jsou klíčem k udržení identifikace obyvatel s regionem.

• Fiche F.1 Vzdělávání a spolupráce pro aktivní rozvoj
Fichi v původním znění si můžete stáhnout zde.
Cíl: Vzdělávat a informovat občany v tématice související s rozvojem venkova a místní ekonomiky, zvyšovat jejich odbornost a zájem o obory uplatnitelné v regionu. Rozšířit nabídku vzdělávání na venkově a využít současné vzdělávací zařízení (především školy) pro další aktivity. Dílčí cíle: podpořit certifikaci regionálních výrobků, zajistit podporu zapojení veřejnosti do rozhodování v území, zlepšit komunikaci mezi občany (veřejná správa vs. občané obcí), zlepšit všeobecné podvědomí o regionu MAS, podporovat vzdělávací aktivity zaměřené na podporu zaměstnanosti, informovanosti a využívání informačních technologií. Vzdělávání obecně je jednou z hlavních priorit MAS NAD ORLICÍ, protože vzdělanost je základním předpokladem dalšího rozvoje. Tato Fiche tak vytváří podpůrný prostředek pro naplňování cílů ostatních Fichí a dalších priorit SPL. Potencionální žadatelé v PRV i další klíčové osoby budou motivování k aktivitě a budou školeni v oblasti podávání projektů a v oblastech, na které jsou Fiche zaměřeny. V rámci vzdělávání budou preferovány takové projekty, které jsou jasně zacíleny na region nebo se vážou na ostatní Fiche. Cíle Fiche tak budou naplňovány realizací projektů zaměřených na občany, kteří chtějí zahájit podnikání v regionu, rozšířit si svoje znalosti a dovednosti, které uplatní při aktivitách vedoucích k rozvoji regionu a ke zvýšení kvalifikace pro lepší uplatnění na trhu práce. Dále budou podporovány aktivity vedoucí k posílení pocitu sounáležitosti obyvatel k regionu, cílem je zmírnit odliv mladých lidí z regionu. Jelikož většina vzdělávacích aktivit je koncentrovaná ve městech, preferovány budou projekty umístěné na venkově, čímž se zvýší kvalita života na venkově.
 leader_logo.jpgLOGO ISKPlogozijemespoluIROP_CZ_RO_B_C RGB
© 2009 - 2106 MAS NAD ORLICÍ - region, kde se setkávají řeky. Všechna práva vyhrazena.
Redakční systém. Realizoval WAMAK.
Mapa stránek · Zásady používání stránek