LOGO ISKP

logo-NSMASm.jpg

 logozijemespolu

 
PODPORUJÍ NÁS:

logo_colour KHK male.gif
Čin
nost MAS NAD ORLICÍ je podporována Královéhradeckým krajem.
 
 
jaune.jpgPRV_logo male.jpg
Realizace strategického plánu LEADER je most k rozvoji NAD ORLICÍ a realizace projektů spolupráce MAS byly podpořeny Programem rozvoje venkova ČR.
 
 
Přípravu integrované strategie pro období 2014-2020 podporují města a obce v území. Aktuální stav najdete na stránce.
 

 

  MAS nabízí členům, obcím, podnikatelům i spolkům ...

 • podporu při zpracování projektů a žádostí (krajské granty, Program rozvoje venkova, nadace...)
 • podporu a služby vedení projektů
 • poradenství s výběrem dodavatelů při použití veřejných prostředků
 • poradenství pro neziskové organizace - založení, procesy
 • zapojování veřejnosti do plánování veřejných prostranství, změn veřejných prostor
 • budování naučných stezek,expozic - interpretace kulturního a přírodního dědictví
 • organizace seminářů a vzdělávacích akcí na témata rozvoje venkova
O našich cenách a podmínkách se blíže informujte na našich kontaktních adresách. Základní sazba činí 500,- Kč za hodinu konzultací, poradenství, a výše uvedených činností mimo cestovní a obdobné náklady.
 

  Naše společnost dle rejstříků a registrací:

Společnost byla založena za účelem poskytování dále uvedených obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je rozvoj regionu Místní akční skupiny Nad Orlicí (dále též MAS nebo MAS nad Orlicí), tj. zejména území obcí v regionu kolem Tiché, Divoké a Spojené Orlice (volně regiony Třebechovicka, Týnišťska, Kostelecka a Choceňska), s ohledem na obnovu a rozvoj života venkova a rozvoj místního partnerství veřejnoprávního, podnikatelského a občanského sektoru:
 • ·  vytvoření a aktualizace rozvojové strategie regionu, jejímž jednotícím tématem a cílem je zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a  zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s posílením řídících a administrativních schopností na venkově;
 • stimulování spolupráce mezi jednotlivými subjekty v uvedeném území a vytváření společných strategií pro rozvoj venkova, zejména pak strategie v intencích iniciativy Leader;
 • ·  koordinace projektů a produktů zaměřených k rozvoji regionu a podpora a komplexních řešení pro rozvoj venkova;
 • služby při přípravě, řízení a financování projektů sloužících k udržitelnému rozvoji regionu;
 • podpora zkvalitnění infrastruktury podporující místní rozvoj, komunikaci a udržitelné využití krajiny a lidských zdrojů, ochrana a přírodních zdrojů a kulturního dědictví;
 • ochrana a tvorba krajiny, sídel a jejich hodnot jako základního prostředku pro rozvoj turistického ruchu, vytváření nových forem a možností ekonomického a turistického využití krajiny, podpora rozvoje multifunkčního zemědělství a ochrany životního prostředí;
 • příprava a realizace projektů sloužících k zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie, šetrné venkovské turistiky, zvyšování zaměstnanosti a soudržnosti regionu;
 • poradenská činnost a organizování pomoci lokálním samosprávám a dalším lokálním organizacím;
 • dlouhodobá a koncepční podpora multifunkčního zemědělství rovnoměrně ve všech jeho rolích;
 • tvorba příležitostí pro rozvoj místního podnikatelského potenciálu a propojení aktivit na venkově, pro propojování místní ekonomiky a kredit místních produktů;
 • propagace regionu a jeho turistického potenciálu, podpora a rozšíření nabídky venkovské turistiky, výroba a distribuce vzdělávacích, informačních a propagačních tiskovin, předmětů, osvětová činnost, organizace seminářů a školení, organizování kulturních a sportovních akcí;
 • rozvoj lidských zdrojů regionu a podpora zapojování veřejnosti do rozvojových procesů;
 • součinnost s domácími i zahraničními subjekty ve prospěch rozvoje regionu;
 • tvorba informační databanky ke shromáždění informací prospěšných k rozvoji regionu, poskytování informačního servisu o daném území, podpora produkce a marketing místních produktů a služeb;
 • výchova a vzdělávání dětí a mládeže a tvorba metodických materiálů;
 • zvyšování vzdělanosti lidského potenciálu, výchova a vzdělávání veřejnosti.
 • vyhlašování výzev, hodnocení a výběr předložených projektů dle předem schválených a zveřejněných kritérií, která jsou v souladu se základními přijatými principy strategického rozvoje regionu. Evidence a monitorování realizace schválených projektů. Zřízení a provoz organizační struktury, která bude schopna plnit výše uvedené činnosti.
Vedle základních činností, uvedených v předchozím odstavci tohoto článku, za jejichž účelem byla společnost založena, jsou dále předmětem činnosti společnosti i doplňkové činnosti, které společnost vykonává zásadně za úplatu. Doplňkové činnosti společnost vykonává výhradně za účelem dosažení účinnějšího využití majetku a zároveň jejich výkonem nesmí být ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost obecně prospěšných služeb uvedených v 1. odst. tohoto článku. Zároveň případný zisk z výkonu těchto doplňkových činností smí být použit pouze pro zkvalitnění a rozšíření obecně prospěšných služeb společnosti. Těmito doplňkovými činnostmi se rozumí:
 • pronájem a půjčování věcí movitých a nemovitých;
 • poradenství a odborná pomoc a podpora při rozvoji území;
 • reklamní a propagační činnost, marketingové služby, technická pomoc;
 • zprostředkovatelská činnost v oblasti reklamy, ubytování a turistického ruchu;
 • nákup a prodej produktů, které jsou výsledkem projektů naplňujících obecně prospěšné cíle;
 leader_logo.jpgLOGO ISKPlogozijemespoluIROP_CZ_RO_B_C RGB
© 2009 - 2106 MAS NAD ORLICÍ - region, kde se setkávají řeky. Všechna práva vyhrazena.
Redakční systém. Realizoval WAMAK.
Mapa stránek · Zásady používání stránek