LOGO ISKP

logo-NSMASm.jpg

 logozijemespolu

 
PODPORUJÍ NÁS:

logo_colour KHK male.gif
Čin
nost MAS NAD ORLICÍ je podporována Královéhradeckým krajem.
 
 
jaune.jpgPRV_logo male.jpg
Realizace strategického plánu LEADER je most k rozvoji NAD ORLICÍ a realizace projektů spolupráce MAS byly podpořeny Programem rozvoje venkova ČR.
 
 
Přípravu integrované strategie pro období 2014-2020 podporují města a obce v území. Aktuální stav najdete na stránce.
 

 

Základní kroky tvorby Strategického plánu pro LEADER jsou:

  • Analytická část
  • SWOT tvořená v tematických skupinách a hodnocená na společných zasedáních
  • Vize Venkov nad Orlicí 2015
  • Pracovní skupiny problémových okruhů - pod vedením garantů
  • Priority – opatření
  • Připomínkování Integrované strategie do konce června 2008 a jejíc schválení
  • Navrhování uplatnění v programu LEADER PRV - cíle a kriteria
  • Fiche pro Leader
  • Hodnocení a výběr v průběhu realizace

A jak jsme postupovali my?

O zapojení a procesech svědčí i přehled vybraných událostí ve vývoji MAS:
- 15. 12. 2006 První informace na setkání DSO, iniciativa svazků obcí
- 17. 01. 2007 Setkání zájemců z řad podnikatelů o zapojení regionu do programu LEADER
- 31. 01. 2007 Další schůzka zájemců (podnikatelé, NNO, obce) a zhodnocení právních forem, přednesení návrhů a první úkoly
- 07. 02. 2007 Pracovní schůzka „přípravného výboru“, odsouhlasení právní formy OPS, první kroky a harmonogram prvních měsíců, návrh statutu a zakladatelské smlouvy
- 13. 02. 2007 založení Orlice, o.p.s. (později přejmenována z důvodů shody názvu v rejstříku), podepisování smluv a dokumentů – podepsaná smlouva
- 20. 02. 2007 1. setkání členů MAS na Vrbici – informace o principech LEADER, instrukce a založení MAS jako neformálního uskupení zájemců
- 28.2.2007 Seminář a plánovací setkání o značení výrobků v Orlických horách a Podorlicku
- 1.3.2007 Prezentace MAS na zasedání ZO Chleny
- Březen 2007 – oslovení obcí Choceňska a Třebechovicka s návrhem přičlenění území – dopisy a telefonické oslovení členy přípravné skupiny
- 5.3.2007 vznik webových stránek a spolupráce s propagaci s některými obcemi
- 6.3.2007 setkání PV a SR OPS
- 9. 3. 2007 I. valná hromada MAS – schválení statutu, volby orgánů, první směrování činnosti, před zasedání výběr manažera v SR OPS, rozhodnutí o PS pro tvorbu strategie
- 16.3.2007 Setkání garantů PS nad postupem tvorby strategie
- 20.3.2007 Setkání PS Krajina nad Orlicí v Přestavlkách, práce na SWOT analýze oblasti a tématu
- 21.3.2007 Setkání PS Lidé nad Orlicí na Vrbici, práce na SWOT analýze oblasti a tématu
- 22.3.2007 Setkání PS Rozvoj nad Orlicí v Borohrádku, práce na SWOT analýze oblasti a tématu
- 28.3.2007 Seminář pro podnikatele o LEADERu a EZFRV – Bolehošť
- 3.4.2007 Setkání PS Lidé nad Orlicí v Častolovicích., práce na SWOT analýze oblasti a tématu
- 5.4.2007 Setkání PS Krajina nad Orlicí v Čermné n. Orl., práce na SWOT analýze oblasti a tématu
- 6.-7.4.2007 Pracovní exkurze členů MAS a návštěva MAS Posázaví a MAS Krajina srdce
- 11.4.2007 Vstup do NS MAS ČR a účast na Valné hromadě
- 12.4.2007 Setkání PS Rozvoj nad Orlicí v Nové Vsi, práce na SWOT analýze oblasti a tématu
- 12.4.2007 zápis OPS pod č.j. O153
- 15.-18.4.2007 Návštěva MAS Pillerseetal-Leogang v Tyrolsku, prohlídka projektů, 5 členů MAS, dohody o budoucí spolupráci
- 24.4.2007 Společné setkání PS U kapličky, Kostelec n. Orl., hodnocení SWOT a nástin vize za účasti veřejnosti
- 30.4.2007 Prezentace MAS na zasedání ZO Zdelov
- Duben 2007 - Vypracování společného projektu s obcí Vrbice na POV MMR. Vypracování projektu na vzdělávání ve spolupráci na venkově pro granty MAS kraje. Mosty nad Orlicí.
- 3.5.2007 Setkání PS Lidé nad Orlicí v Kosteleckých Horkách, práce na SWOT analýze oblasti a tématu
- 9.5.2007 Zasedání PS Krajina nad Orlicí v Chlenech – práce na formulaci priorit
- 10.5.2007 Zasedání PS Rozvoj nad Orlicí v Nové Vsi – práce na formulaci priorit
- 14.5.2007 Zasedání PV MAS v Hřibinách – schválení návrhu nové struktury orgánů a územního rozsahu působnosti
- 25.5.2007 - účast zástupce na setkání 4 MAS okresu RK v Uhřínově p.D.
- 29.5.2007 – Společné setkání PS ke strategii ve Žďáru nad Orlicí společná formulace priorit a opatření, informace o LEADERu a hodnocení
- 30.5.2007 plánovací setkání ve Skanzenu Krňovice – zapojení subjektů z Třebechovicka
- 7.6.2007 – prezentace MAS a LEADERu zástupcům obcí, NNO a podnikatelů Třebechovicka – Skanzen Krňovice
- 13.6.2007 Prezentace na zasedání Mikroregionu Třebechovicko
- 14.6.2007 – Setkání MAS kraje v Kuksu, odpoledne prezentace v obci Lhoty u Potštejna
- 21.6.2007 – prezentace stavu příprav strategie na Třebechovicku – Skanzen Krňovice
- 26.6. 2007 II. valná hromada MAS – Čestice: schválení vize do r. 2015 a doplňovací volby
- 25.7.2007 – Zasedání PV a VK v Častolovicích, rozhodnutí o zaměření záměru pro L CR
- 3.7.2007 – Zasedání PV MAS ve Vrbici, práce na ISU a shrnutí výsledků pracovních skupin
- 11.7.2007 – Zasedání PV MAS ve Venkovském školicím centru INEX-SDA v Kosteleckých Horkách
- 12.7.2007 - Setkání MAS Královéhradeckého kraje v Krňovicích, společné připomínky k LEADERU PRV a překryvům, společné prohlášení a jednání o podpoře ze strany kraje
- 12.7.2007 – Seminář o principech LEADER PRV a LEADER ČR v Kostelci nad Orlicí, mimo manažera hovořil vedoucí ZAPÚ Rychnov nad Kněžnou, Ing. Diblík
- 27.7.2007 Zasedání PV a VK MAS ve Venkovském školicím centru INEX-SDA v Kosteleckých Horkách, setkání s konzultantem Dr. Oldřichem Čepelkou (Tima Liberec)
- 6.8.2007 – Setkání s podnikateli v zemědělství v Albrechticích n. O.
- 9.8. 2007 – Valná hromada MAS, která schválila Záměr pro program LEADER ČR
- 9.8. 2007 – Programový výbor, schválen Záměr pro program LEADER ČR pod názvem Mosty nad Orlicí – cesty k rozvoji venkova, schválena první pracovní verze Integrované strategie území (ISÚ)
- 10. – 11. 8. 2007 - Partnerská návštěva a setkání v MAS Český Západ
- 15.8. 2007 - Zasedání Výběrová komise v Častolovicích, seznámení se s postupy hodnocení pro LEADER ČR
- 28.8. 2007 – Zasedání Výběrová komise v Přestavlkách
- 29.8. 2007 – Programový výbor a Správní rada na Brodci, doplnění PV, schválení ředitele NAD ORLICÍ, o. p. s.
- 3.9. 2007 – Mimořádné zasedání Výběrové komise v Kosteleckých Horkách – seznámení VK s návrhem výzvy
- 5.9. 2007 – Programový výbor metodou per rolam schválil výzvu pro LEADER ČR
- 17.9. 2007 – Jednání Monitorovacího výboru v Častolovicích, stanoven postup předkládání žádostí o finanční podporu v rámci LEADER ČR 2007, ustanovení předsedy MV a DR
- 4.10. 2007 – Zasedání Výběrové komise v Borohrádku
- 5.10. 2007 – Zástupci VK navštívili 12 žadatelských projektů
- 8.10. 2007 – Veřejné slyšení žadatelů MAS NAD ORLICÍ v Krňovicích
- 8.10. 2007 – Programový výbor v Krňovicích, schválení výběrů projektů v LEADER ČR dle doporučení Výběrové komise
- 8.10. 2007 – Zasedání Správní rady v Kosteleckých horkách, potvrzení zvolených členů DR OPS a zápis, zápis doplňkových činností do rejstříku OPS
- 11.10. 2007 – Výběrová komise určila konečné pořadí projektů v LEADER ČR, vybráno bylo 7 projektů
- 1.11. 2007 – Programový výbor v Kostelecké Lhotě
- 11.12. 2007 – Zasedání Monitorovacího výboru v Častolovicích, zpráva o provedení fyzických kontrol podpořených projektů v rámci LEADER ČR 2007
- 17.1. 2008 – Zasedání programového výboru v Chocni
- 14.2. 2008 – Zasedání Programového výboru v Častolovicích
- 19.2. 2008 – Veřejné setkání MAS NAD ORLICÍ v Chocni
- 5.3. 2008 – Zasedání Monitorovacího výboru a Dozorčí rady v Častolovicích, zpráva činnosti MV, kontrola úspěšných projektů v LEADER ČR, DR – kontrola hospodaření
- 7.3. 2008 - Valná hromada MAS v Krňovicích, schváleny členské příspěvky a doplňující volby
- 8.3. 2008 – Partnerské setkání a seminář MAS Podchlumí v MAS NAD ORLICÍ
- 26.3. 2008 – Společné zasedání Programového a Monitorovacího výboru, Správní a dozorčí rady v Častolovicích, volba předsedy správní a dozorčí rady
- 9.4. 2008 – Programový výbor v Albrechticích nad Orlicí
- 22.4. 2008 – Seminář o OPŽP v MAS NAD ORLICÍ v Častolovicích
- 13.5. 2008 – Zasedání Programového výboru v Kosteleckých Horkách
- 16. – 17.5. 2008 – Partnerská návštěva a setkání v MAS Sdružení Růže
- 29. 5. 2008 – Přípravné setkání k rozšíření území MAS v Zářecké Lhotě
- 29. 5. 2008 – Programový výbor v Zářecké Lhotě, příprava SPL, schválen projekt Naučné stezky
- 4. 6. 2008 – Schůzka Výběrové komise v Častolovicích, vytvoření VK pro Naučné stezky, příprava na LEADER 2007-2013
- 6. – 7. 6. 2008 – Partnerská návštěva a setkání v MAS Regionu Poodří
- 10. 6. 2008 – Setkání se zástupci obcí a veřejností Choceňska v Podlesí
- 17. 6. 2008 – Programový výbor v Hoděčíně
- 26. 6. 2008 – Seminář o výběrových kritériích pro VK v Častolovicích
- 8. 7. 2008 – Pracovní setkání zástupců obcí Třebechovicka ve Výravě
- 8. 7. 2008 - Programový výbor a Správní rada ve Výravě, Správní rada schválila financování úvěrem, PV schválil ISÚ
- 18. 7. 2008 – Společenské setkání zastupitelů a členů MAS NAD ORLICÍ – „Grilování s MAS“ ve Vrbici
- 22. 7. 2008 – Programový výbor v Čermné nad Orlicí, seznámení s plánem tvorby SPL externí poradenskou firmou Tima Liberec, s.r.o.
- 23. 7. 2008 - 1. schůzka pracovní skupiny k SPL č.2: Rozvoj přívětivé a pohostinné tváře regionu jako podmínky pro návštěvnost a zvýšení kvality života v regionu v Albrechticích nad Orlicí, dohodnuty základní priority a vytipováni další účastníci
- 24. 7. 2008 - 1. schůzka pracovní skupiny k SPL č.4: Zvyšování úrovně a otevřenosti správy veřejných věcí a rozvoj partnerství a spolupráce, zapojování veřejnosti v Častolovicích, dohodnuty základní priority a vytipováni další účastníci
- 29. 7. 2008 - 1. schůzka pracovní skupiny k SPL č.5: Rozvoj bohatství kulturního a spolkového života, sounáležitosti obyvatel v Krňovicích, dohodnuty základní priority a vytipováni další účastníci
- 30. 7. 2008 – 1. schůzka pracovní skupiny k SPL č.1: Udržitelný rozvoj venkova a podmínek pro kvalitní život v obcích v Kosteleckých Horkách, dohodnuty základní priority a vytipováni další účastníci
- 11.8. 2008. - 2. schůzka pracovní skupiny SPL č.2: Rozvoj přívětivé a pohostinné tváře regionu jako podmínky pro návštěvnost a zvýšení kvality života v regionu na Podhorním Mlýně, představeny projekty v této oblasti a nastíněny priority financování
- 12. 8. 2008 - Programový výbor v Polomi, seznámení s procese tvorby priorit a fiší SPL, PV stanovil prioritu jednotlivých fiší
- 13. 8. 2008. - 2. schůzka pracovní skupiny k SPL č.4: Zvyšování úrovně a otevřenosti správy veřejných věcí a rozvoj partnerství a spolupráce, zapojování veřejnosti v Častolovicích, dohodnuty základní priority ISU využitelné pro SPL
- 14. 8. 2008 – 1. schůzka pracovní skupiny k SPL č. 3: Rozvoj a provázanost místní ekonomiky a uplatnění místní produkce
- 18. 8. 2008 - 2. schůzka pracovní skupiny k SPL č.5: Rozvoj bohatství kulturního a spolkového života, sounáležitosti obyvatel v Krňovicích
- 18. 8. 2008 – 1. schůzka pracovní skupiny k SPL č. 6: Udržitelná péče o kulturní krajinu, zvyšování její ekologické stability, udržitelné nakládání s prostředím v Krchlebách
- 19. 8. 2008 - Výběrová komise v Častolovicích, základní nastínění preferenčních kritérií v SPL
- 20. 8. 2008 - 2. schůzka pracovní skupiny k SPL č.1: Udržitelný rozvoj venkova a podmínek pro kvalitní život v obcích v Kosteleckých Horkách
- 21. 8. - 26. 8. 2008 – Prezentace MAS NAD ORLICÍ na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích
- 26. 8. 2008 – Setkání pracovní skupiny žen v Albrechticích nad Orlicí, vyjádření k problematice žen v rámci formulování strategie SPL
- 26. 8. 2008 – Programový výbor v Albrechticích nad Orlicí, schváleno zaměření fiší
- 2. 9. 2008 – Valná Hromada MAS v Kosteleckých Horkách, doplňující volby a představení fiší SPL
- 9. 9. 2008 – Setkání pracovní skupiny Mladí pro venkov v Kosteleckých Horkách, vyjádření k problematice mladých lidí do 30 let v rámci formulování strategie SPL a plánování tzv. projektů mladých
- 12. – 13. 9. 2008 – Partnerská návštěva a setkání v MAS Strážnicko
- 16. 9. 2008 – Setkání se zástupci vlastníků lesů v Kostelci nad Orlicí
- 17. 9. 2008 – Partnerská návštěva MAS Poodří v MAS NAD ORLICÍ
- 19. – 20. 9. 2008 – Prezentace MAS NAD ORLICÍ na Krajských dožínkách v Hradci Králové
- 25. 9. 2008 – Setkání Výběrové komise – formulace preferenčních kritérií v rámci jednotlivých fiší
- 9. 10. 2008 – Valná Hromada MAS v Podlesí, doplňující volby, schválení základní verze SP
- 9. 10. 2008 – Zasedání Programového výboru a Správní rady v Podlesí
- 13. 10. 2008 - – Zasedání Programového výboru a Monitorovacího výboru ve Vrbici
- 15. 10. 2008 – Zasedání Programového výboru v Kosteleckých Horkách
- 22. 10. 2008 – Zasedání Programového výboru a Monitorovacího výboru v Kosteleckých Horkách
- 23. 10. 2008 – Registrace Žádosti o realizaci SPL – LEADER je mostem k rozvoji NAD ORLICÍ
- 30. 10. 2008 – Zasedání Programového výboru na Penaltě v Kostelecké Lhotě – projednány projekty spolupráce
- 5. 11. 2008 – Partnerské setkání k projektu spolupráce v Chocni, setkání se zástupci MAS Strážnicko, MAS Podchlumí a MAS České Středohoří
- 7. 11. 2008 – Registrace Žádostí o poskytnutí dotace na projekt spolupráce opatření IV. 2.1. – projekt mezinárodní spolupráce „Spolupráce ve využívání kulturního dědictví“ a projekt národní spolupráce „Rozvoj zázemí venkovského vzdělávání a spolupráce v regionech řeky Orlice“
- 9. 11. 2008 – Partnerské setkání k projektu Venkovské tradice v krajině v Chlenech, setkání se zástupci MO Českého svazu zahrádkářů
- 10. 11. 2008 - Registrace Žádosti o poskytnutí dotace na projekt spolupráce opatření IV. 2.1. - projekt národní spolupráce „Venkovské tradice v krajině“
- 16. 11. 2008 – Partnerské setkání k projektu Venkovské tradice v krajině v Chlenech, setkání se zástupci MO Českého svazu zahrádkářů
- 22. 11. 2008 – Odpolední posezení s MAS – Společenské odpoledne v Podorlickém skanzenu, neformální setkání členů a přátel MAS v Krňovicích
 leader_logo.jpgLOGO ISKPlogozijemespoluIROP_CZ_RO_B_C RGB
© 2009 - 2106 MAS NAD ORLICÍ - region, kde se setkávají řeky. Všechna práva vyhrazena.
Redakční systém. Realizoval WAMAK.
Mapa stránek · Zásady používání stránek