LOGO ISKP

logo-NSMASm.jpg

 logozijemespolu

 
PODPORUJÍ NÁS:

logo_colour KHK male.gif
Čin
nost MAS NAD ORLICÍ je podporována Královéhradeckým krajem.
 
 
jaune.jpgPRV_logo male.jpg
Realizace strategického plánu LEADER je most k rozvoji NAD ORLICÍ a realizace projektů spolupráce MAS byly podpořeny Programem rozvoje venkova ČR.
 
 
Přípravu integrované strategie pro období 2014-2020 podporují města a obce v území. Aktuální stav najdete na stránce.
 

 

VIZE

stav území MAS NAD ORLICÍ v roce 2015

Území místní akční skupiny je malebnou krajinou Orlického podhůří s charakteristickým krajinným rázem rozkládající se kolem řeky Orlice jako páteře regionu. Náš region je nepřehlédnutelné místo s bohatou sítí služeb a řemesel, vhodně doplňovanou zemědělskou a maloprůmyslovou výrobou a dostupnými místními produkty. Společný rozvoj fungujícího celku měst a vesnic se odehrává ve spolupráci a duchu sounáležitosti.
Zachované a udržované krajinné prvky s bohatou faunou a flórou v přírodním parku Orlice, který se rozprostírá podél toků Tiché, Divoké a „spojené“ Orlice, jsou zelenou zónou celého regionu. Péče o krajinný ráz je ovlivňována šetrnou zemědělskou výrobou, která krajinu říční nivy Orlice přetváří v stabilizační a s přírodními procesy provázaný prvek území, je zde nejvíce patrný obrat k ekonomicky udržitelnému šetrnému zemědělství s výhledem a jasnou koncepcí.
Do revitalizované krajiny pěkně zapadají opravené domky a statky. Nové stavby jsou koncipovány tak, že neruší, ale doplňují ráz krajiny a charakter vesnic a měst. Krajina je více prostupná obnovením některý polních cest osázených švestkami a jabloněmi. Znovuobnovené a dovybudované rybníčky a poldry zabraňují vzniku lokálních záplav v důsledku přívalových dešťů a zadržují vodu v krajině. Malebnost krajiny umocňují zachovalé a obnovené památky.
Zemědělští i jiní podnikatelé s perspektivou a jasně definovanou budoucností spolupracující navzájem i s obcemi jsou podporování při započetí své aktivní ekonomické činnosti a mají dostatečný potenciál pro kvalitní údržbu krajiny a životního prostředí obcí a měst. Tradiční síť obchodů a služeb na venkově rozšiřuje svoji nabídku o další nejen místní produkty se snahou o všestrannost a flexibilitu. Zemědělci nacházejí uplatnění v nezemědělských činnostech, např. agroturistice, službách v péči o krajinu a drobných výrobách, čímž snižují svoji závislost na čistě zemědělské výrobě.
Základem rozvoje nových generací je zachování venkovského školství, rozvoj tradic, aktivní zapojení mladých do života obcí, neziskových aktivit a zájmových organizací. Kvalitní a dostupná lékařská péče a sociální služby. To vše je možné díky podpoře samostatných a hrdých venkovských obcí, které po daňových reformách úspěšně v dialogu s obyvateli zvládají rozvoj a správu obce s celým územím. Spolupráce již dávno není jen formalitou, ale nástrojem.
Díky zvyšující se úrovni kvality života na venkově se zastavil odliv obyvatel z venkova do měst a z území MAS. Neustále se zvyšuje zájem lidí na venkově o vzdělávání a stabilizovala se ekonomická situace venkova. Vysoký stupeň vzdělanosti obyvatel regionu je výsledkem dořešeného systému školství na všech stupních s výraznou podporou učňovského školství směrem k potřebám místních, regionálně významných i malých firem. Mladší generace ve spolupráci se starší přináší nové náměty a cesty řešení a přístupy v rozvoji území v nejrůznějších oblastech vč. veřejné správy a služeb v území. O starší generace je postaráno tak, aby jejich příslušníci mohli spokojeně zůstávat v místech svého domova a sdílet výhody regionu s vysokou kvalitou života setkávat se se svými rodinami.
Místní obyvatelé nacházejí zaměstnání u drobných a středních venkovských podnikatelů, řemeslníků a výrobců, kteří se dále úspěšně rozvíjejí, přinášejí novinky a zaujmou trh.
Region MAS nabízí a umí nabídnout kvalitní rekreaci a odpočinek prostřednictvím spolupracujících ubytovacích zařízení se zázemím kvalitní a bezpečné silniční sítě, vybavené sítě cyklotras a cyklostezek s návazností na veřejnou autobusovou a vlakovou dopravu aktivně využívanou návštěvníky i obyvateli regionu, na níž navazují udržované cyklistické stezky vybavené pro odpočinek i orientaci. Díky výše uvedenému se zde návštěvníci zdržují a vracejí se na oblíbená místa a tradiční akce.
Rozvíjející se služby v oblasti, stravování, cyklistického a vodáckého servisu s možností aktivního využití volného času (sportoviště, kultura) jsou dostupné pro všechny přítomné v regionu (ve městě i na vesnici). V území se neustále vytvářejí a zlepšují atraktivní místa umožňující odpočinek (např. studánky, výletní místa, zážitkové programy, …) a poučení (vztah k historii, pověstem, přírodním hodnotám, aj.). Města v MAS nabízejí dostatek kulturních příležitostí a služeb s dopadem do celého území MAS.
Kvalitní infrastruktura (vodovodní, kanalizační síť a silniční komunikace, obchvaty některých měst a obcí), citlivé využívání krajiny a přírodních zdrojů v území, šetrný přístup všech k životnímu prostředí s maximalizací využití obnovitelných zdrojů energií umožňují zdravější život.
Celý region je pokryt jednotným informačním systémem ve všech oblastech vedoucím ke spolupráci subjektů v celém území MAS. Dostupné propagační a informační materiály, internet, zvýraznění turisticky zajímavých cílů.
MAS nabízí služby a zázemí ve vzdělávání a poradenství zaměřené na asistenci při vypracování a realizaci projektů. Podporuje ty, kteří hledají první zkušenosti a je trvalou platformou pro sdílení zkušeností.
Pospolitost obyvatel regionu a sounáležitost s našim krajem vedou k jejich spokojenému životu a pocitu bezpečí a perspektivy života.

Jestli k ní dojdeme, záleží i na Vás!
Jak jsme ji tvořili? Pozvánky najdete zde.
Ke stažení - zde.
 leader_logo.jpgLOGO ISKPlogozijemespoluIROP_CZ_RO_B_C RGB
© 2009 - 2106 MAS NAD ORLICÍ - region, kde se setkávají řeky. Všechna práva vyhrazena.
Redakční systém. Realizoval WAMAK.
Mapa stránek · Zásady používání stránek